Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

 • 1. Sklep internetowy .mdd sp. z o.o., dostępny pod adresem internetowym mdd.pl prowadzony jest przez .mdd sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000097731, o kapitale zakładowym 2 028 000 zł, NIP 5611437378, REGON 092911632.
 • 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu i określa:
  • a) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  • b) zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie https://mdd.pl
 • 4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Sprzedaży Produktów prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami – na całym świecie.

Definicje

 • 1. Sprzedawca – .mdd sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000097731, o kapitale zakładowym 2 028 000 zł, NIP 5611437378, REGON 092911632..
 • 2. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://mdd.pl
 • 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
 • 5. Polityka prywatności – Polityka prywatności oraz plików cookies, w oparciu o którą Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, dostępny pod adresem internetowym: https://mdd.pl/polityka-prywatnosci/
 • 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • 9. Produkt – dostępna i prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma (towar) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • 11. Gwarant – Sprzedawca w postaci .mdd sp. z o.o., który daje gwarancję.

Kontakt ze Sklepem

 • 1. Adres Sprzedawcy: .mdd sp. z o.o., ul.. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
 • 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@mdd.pl
 • 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 693 003 132
 • 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Wymagania techniczne

 • 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) Internet Explorer w wersji 7,8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 63 lub wyższej, Google Chrome w wersji 70 lub nowszej,
  • b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 • 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Informacje ogólne

 • 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  • a) dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci nie spełniających powyższych warunków zostaną o powyższym powiadomieni,
  • b) w zależności od miejsca siedziby Klienta – dostarczania Towaru wyłącznie w formie odbioru własnego w siedzibie Sprzedawcy, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.
 • 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do Zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty.
 • 4. Ceny podane w Sklepie są podane w następujących walutach w zależności od miejsca dostawy Produktów:
  • a) Rzeczpospolita Polska – polski złoty (PLN),
  • b) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – funt szterling (GBP),
  • c) Stany Zjednoczone Ameryki – dolar amerykański (USD),
  • d) pozostałe regiony – euro (EUR)
 • 5. Wszystkie Ceny podane w Sklepie są cenami netto – nie zawierają podatku VAT (chyba, że podano inaczej).
 • 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), a także wszelkie dodatkowe opłaty związane z realizacją zamówienia takie jak podatki ekologiczne i inne podatki i daniny publiczne, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Wszelkie obowiązujące opłaty celne pozostają po stronie Klienta i winny być przez niego pokryte.
 • 7. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest w języku zależnym od języku sklepu: języku polskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub angielskim.
 • 8. Prawem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie.

Zasady korzystania ze Sklepu

 • 1. Sprzedawca. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,
  • d) Klient posiada zaległości w płatności za jakiekolwiek Zamówienie.
 • 2. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 • 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Sklepu internetowego, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Zasady składania Zamówienia i zawarcie Umowy

 • 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • a) zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie go do Koszyka;
  • c) dokonywać dalszych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.
 • 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
 • 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a) przedmiotu Zamówienia,
  • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów i usług w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • c) wybranej metody płatności,
  • d) wybranego sposobu dostawy.
 • 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 • 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 6. Sprzedawca dokona weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz ustali ostateczną cenę za zamówione Produkty.
 • 7. Po złożeniu Zamówienia i jego weryfikacji przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • 8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zamówiony Produkt.
 • 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta wymaganej płatności na konto określone w § 9 ust. 1 pkt a) Regulaminu lub podane w wiadomości email, o której mowa powyżej. Z tą chwilą Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 • 10. Termin zapłaty za Zamówienie wynosi 30 dni od dnia jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Niedokonanie zapłaty za Zamówienie w powyższym terminie spowoduje anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.

Dostawa

 • 1. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W zależności od miejsca dostawy, Sprzedawca może udostępnić jedynie opcję odbioru własnego Zamówienia w miejscu siedziby Sprzedawcy.
 • 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na koszt Klienta transportem własnym Sklepu internetowego lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy ustalone zostaną przez Sprzedawcę w momencie składania zamówienia na stronie internetowej oraz we wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca nie gwarantuje możliwości umówienia się z kierowcą na konkretną godzinę dostawy. Transport (w wariancie bez montażu) nie obejmuje wniesienia elementów Zamówienia.
 • 3. Możliwy jest osobisty odbiór Produktów przez Klienta z siedziby Sprzedawcy. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 • 4. O terminie dostawy lub gotowości Produktu do odbioru osobistego przez Klienta, Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mailowej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 • 6. Klient obowiązany do zwrócenia należytej uwagi na stan odbieranej przesyłki, a w szczególności jej ilość i ewentualne uszkodzenie.
 • 7. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości: braki ilościowe, niekompletność, uszkodzenie paczki, uszkodzenie towaru, konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z przewoźnikiem, wykonanie ewentualnych zdjęć, w obecności osoby dostarczającej Zamówienie i przesłanie go do Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 • 8. Dostarczony Produkt pozostaje u Klienta do czasu rozpatrzenia i realizacji reklamacji przez przewoźnika.

Metody płatności

 • 1. Podmiotem świadczącymi obsługę płatności online jest Blue Media S.A oraz Checkout.com
  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • a) Karty płatnicze:
   • • Visa
   • • Visa Electron
   • • MasterCard
   • • MasterCard Electronic
   • • Maestro
  • b) przelewem na numer konta bankowego wskazanego w wiadomości e-mail,

Zahlungsarten

Gwarancja i rękojmia

 • 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • 2. Termin do złożenia reklamacji na braki jakościowe i ilościowe przez Klienta wynosi 14 dni od daty stwierdzenia wady (niezgodności z umową).
 • 3. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym mdd.pl objęte są gwarancją producenta.
 • 4. Okres gwarancji biegnie od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej (naprawy) towaru. W przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa lub połączona z nadmiernymi trudnościami lub kosztami Gwarant może zaproponować: wymianę towaru na taki sam, a w przypadku gdy jest to niemożliwe na sprzęt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającemu wymianie lub zwrot zapłaconej ceny.
 • 5. Gwarancja obejmuje wady fizyczne tkwiące w towarze w chwili jego wydania Kupującemu i ujawnione w okresie obowiązywania Gwarancji, tj. 2 lata oraz 1 rok dla komponentów elektrycznych.
 • 6. Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • 7. Kupujący powinien dokonać zgłoszenia wady/usterki/uszkodzenia towaru w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia pod rygorem odmowy wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji przez Gwaranta.
 • 8. Kupujący powinien dokładnie sprawdzić reklamowany towar i opisać rodzaj wady/usterki/uszkodzenia i zgłosić je pod adresem https://mdd.pl
 • 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 10. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  • a) wymiany towaru na nowy;
  • b) naprawy towaru;
  • c) obniżenia ceny;
  • d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

  Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem.

 • 11. Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych:
  • a) uszkodzeniem mechanicznym mebli powstałym po wydaniu towaru Klientowi,
  • b) uszkodzeniem w transporcie (w przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta),
  • c) nieprawidłowym montażem (w przypadku dostawy bez usługi montażu),
  • d) zmian w produkcie dokonanych przez Klienta,
  • e) naturalnym zużyciem elementów produktów,
  • f) działaniami sprzecznymi z przeznaczeniem produktu,
  • g) siłą wyższą;
 • 12. Różnice wynikające z porównania Produktu ze zdjęciami prezentowanymi na stronie nie stanowią podstawy do reklamacji.
 • 13. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści spowodowanych wystąpieniem wady.
 • 14. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zmniejszenie funkcjonalności Produktu spowodowane przeróbkami dokonanymi przez klienta.
 • 15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 16. W przypadku odbioru osobistego towaru przez Klienta, roszczenia z tytułu uszkodzonego towaru Klient powinien odebrać w siedzibie Sprzedającego zgodnie z warunkami FCA / EXW incoterms.

Polityka zwrotów i refundacji

Osoby fizyczne (a także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jeśli zawierana umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego) mogą odstąpić od umowy i zwrócić nabyty towar w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Chęć odstąpienia od umowy należy kierować do Działu Obsługi Klienta na adres hello@worktogether.store lub pocztą na adres siedziby firmy (Ul. Koronowska 22, 89-400, Sępólno Krajeńskie, Polska). Wypełnienie Formularza Odstąpienia (dostępnego tutaj) jest opcjonalne. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży na adres wskazany przez Sprzedawcę: .mdd sp. z o.o. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Polska. Koszt dostawy do siedziby Sprzedawcy ponosi Klient. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru, zwróci Klientowi całość zamówienia wraz z kosztami najtańszej dostępnej przesyłki w takiej samej formie, w jakiej dokonana została przez Klienta opłata początkowa. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy, zwrotu lub wymiany indywidualnych produktów niestandardowych oraz produktów wykonanych na zamówienie i według specyfikacji Klienta. W przypadku gdy otrzymany towar jest uszkodzony lub niepełny obowiązują odpowiednie punkty Gwarancji przewidziane w Regulamin sklepu.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 • 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo pod adres info@mdd.pl, przy użyciu formularza kontaktowego, lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta na numer +48 693 003 132.
 • 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • 5. Sprzedawca. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się w oparciu o Politykę Prywatności, której aktualne brzmienie dostępne jest pod adresem internetowym: https://mdd.pl/pl/polityka-prywatnosci/

Platforma ODR

W przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w którym żadna ze stron nie uzna przedstawionych wcześniej postanowień za satysfakcjonujące, Klient może zwrócić się do mediatora w postaci Platformy ODR. ODR ma na celu ułatwienie niezależnego, pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami za pośrednictwem Internetu i jest dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Zobowiązujemy się do umieszczania informacji na platformie ODR.

Postanowienia końcowe

 • 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania pod adresem internetowym: https://mdd.pl/pl/regulamin-sklepu-internetowego/, tj. od dnia 14 kwietnia 2021

Ostatnia modyfikacja: 04.2021